top of page

Regulamin

REGULAMIN WIZYT 

§ 1 

Postanowienia ogólne

 

Niniejszy regulamin, zwany dalej „Regulaminem wizyt”, określa zasady korzystania 

z usług świadczonych w Salonie Kosmetycznym MakeUp MS Beauty Magdalena Szcześniak zwanego dalej „Salonem Kosmetycznym”.

Klienci Salonu Kosmetycznego mają obowiązek zapoznania się z Regulaminem wizyt przed przystąpieniem do rezerwacji wizyty na dowolną usługę Salonu, zwaną dalej „Usługą”.

Regulamin wraz z opisem Usługi stanowi umowę na świadczenie usług. Na terenie całego Salonu, obowiązuje całkowity zakaz palenia i używania tytoniu oraz wyrobów tytoniowych i nikotynowych, w tym papierosów elektronicznych, jak również obowiązuje całkowity zakaz spożywania napojów alkoholowych oraz innego rodzaju używek i środków odurzających. Zabrania się wprowadzania zwierząt na teren Gabinetu.

 

§ 2 

Definicje

 

Klient – oznacza osobę fizyczną, która ukończyła 18 lat, posiada pełną zdolność do czynności prawnych, która spełnia wymagania opisane w Regulaminie wizyt i korzysta z Usługi.

Dziecko/osoba niepełnoletnia - klient, który nie ukończył 18 lat i korzysta z usług Gabinetu za zgodą rodzica/opiekuna prawnego. 

Regulamin – oznacza niniejszy Regulamin wizyt, sporządzony i stosowany przez Usługodawcę.

Salon Kosmetyczny – oznacza lokal, w którym Usługodawca wykonuje zabiegi i świadczy usługi.

Usługa/Zabieg – oznacza usługę świadczoną przez Usługodawcę na rzecz

Klienta, określoną w § 4 niniejszego Regulaminu wizyt.

Zadatek – forma zabezpieczenia rezerwacji wizyty w danym terminie, którą stanowi procentowo określona kwota Zabiegu, szczegółowo opisana w § 5 niniejszego Regulaminu.

Usługodawca – oznacza: 

 

Magdalena Szcześniak prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Usługi Kosmetyczne Magdalena Szcześniak adres:

ul. Legionów Polskich 63, 41-300 Dąbrowa Górnicza, NIP: 6252474835, REGON: 386968165, adres e-mail: makeupmsbeauty@gmail.com, adres strony: https://www.makeupmsbeauty.com/

tel. 504-318-542

 

§ 3 

Klienci

 

Klientem Salonu  jest osoba pełnoletnia. Dopuszcza się korzystanie z Zabiegów przez osoby niepełnoletnie, za wyraźną zgodą ich opiekuna lub przedstawiciela ustawowego. Pracownik Salonu jest uprawniony do żądania w każdym czasie, przedłożenia stosownej zgody oraz do odmowy świadczenia Zabiegu, w przypadku braku takiej zgody.

Klient jest zobowiązany do podania informacji na temat swojego stanu zdrowia, jeśli jest to konieczne do podjęcia decyzji o wykonaniu określonego zabiegu oraz podpisania oświadczenia o prawdziwości podanych informacji. 

Klient jest zobowiązany do natychmiastowego powiadomienia Usługodawcy o pogorszeniu swojego stanu zdrowia podczas wykonywanego Zabiegu.

 

§ 4 

Świadczone usługi

 

Usługodawca świadczy usługi znajdujące się w aktualnym cenniku usług dostępnym na stronie: www.makeupmsbeauty.com

Klient przed wyborem Usługi może zapoznać się z jej opisem, czasem trwania oraz ceną na stronie: www.makeupmsbeauty.com

Przed rezerwacją wizyty Klient jest również informowany o najbliższym możliwym terminie Usługi oraz o wyprzedzeniu, z jakim należy dokonywać rezerwacji wizyty.

W przypadku uporczywego odwoływania wizyt przez Klienta w terminie późniejszym niż dozwolony niniejszym regulaminem albo niestawiania się na umówioną wizytę bez odwołania wizyty we wskazanym terminie więcej niż 3 razy, Usługodawca jest uprawniony do odmowy świadczenia lub rezerwacji kolejnej wizyty danemu Klientowi. 

 

§ 5 

Rezerwacja wizyt

 

Usługodawca prowadzi rezerwację i zapisy na wizyty online oraz osobiście w salonie. Aby dokonać rezerwacji należy zapoznać się z ninieszym regulaminem oraz zaakceptować jego warunki. Celem rezerwacji wizyty online, Usługodawca jest uprawniony żądać wpłaty przez Klienta Zadatku w wysokości 50 zł do 3 dni roboczych od daty rzerwacji terminu wizyty. W przypadku nie opłacenia zadatku za wizytę, termin zabiegu zostaje anulowany. Usługodwaca po określonym wyżej czasie wysyła jednorazowe przypomnienie o należnej zapłacie za wizytę. 

 Nieprzystąpienie do Zabiegu w umówionym terminie bez wcześniejszego odwołania w dozwolonym Regulaminem terminie lub odwołanie Zabiegu na mniej niż 1 dzień  przed jego rozpoczęciem, uprawnia Usługodawcę do zatrzymania wpłaconego przez Klienta Zadatku. 

Salon Kosmetyczny dopuszcza możliwość odwołania wizyty z usprawiedliwionych i ważnych powodów, niezależnych od Gabinetu, takich jak: wypadek losowy, choroba osoby wykonującej zabieg, nagłe wyłączenie mediów w Gabinecie. W takiej sytuacji Klient zostaje umówiony na inny dostępny termin. W przypadku realizacji Zabiegu Zadatek podlega zaliczeniu na poczet ceny Zabiegu wykonywanego dla Klienta. 

Salon kosmetyczny dopuszcza jednorazową możliwość przełożenia rezerwacji terminu wizyty z powodów, niezależnych od klienta, takich jak: wypadek/zdarzenie losowe. W takiej sytuacji należy niezwłocznie poinformować salon o zaistniałej sytuacji, a zadatek zostaje zaliczony na poczet następnej wizyty. W przypadku nie poinformowania salonu o swojej nieobecności zadatek przepada, a możliwość zarezerwowania następnego terminu będzie możliwa tylko po opłaceniu całego zabiegu z góry.

Celem rezerwacji wizyty w salonie,

Usługodawca jest uprawniony żądać wpłaty przez Klienta Depozytu w wysokości 50 zł. 

§ 6

Spóźnienia

 

W celu zadbania o najwyższą jakość i punktualność usług świadczonych w Salonie Kosmetycznym Klient powinien stawić się w gabinecie na ok. 5-10 minut przed rozpoczęciem Zabiegu, w celu przygotowania się do Zabiegu, m.in. skorzystania z szatni, toalety, uzupełnienia odpowiednich dokumentów. O każdym potencjalnym spóźnieniu, Klient powinien poinformować pracowników Gabinetu telefonicznie z wyprzedzeniem co najmniej 1 godziny.

Gabinet dopuszcza spóźnienie Klienta do 10 minut bez konsekwencji skrócenia długości Zabiegu. W przypadku spóźnienia powyżej 15 minut Salon ma prawo odmówić Klientowi wykonania Zabiegu i przepisać go na inny termin. Spóźnienie takie traktowane będzie jak nieodwołanie Zabiegu we wskazanym w niniejszym regulaminie terminie wraz z konsekwencjami wskazanymi w § 5 ust. 3. Każdy przypadek spóźnienia rozpatrywany jest indywidualnie, w zależności od aktualnego obłożenia grafiku Gabinetu. 

 

§ 7 

Płatności

 

Klient jest obowiązany do zapłaty za wykonane Usługi.Cennik Zabiegów dostępny jest na stronie www.makeupmsbeauty.com

W Salonie Kosmetycznym udostępnia się następujące sposoby zapłaty: 

Płatność gotówką

Płatność kartą

Płatność przelewem na rachunek bankowy:
11 1050 1227 1000 0097 3326 4866

Cena za wykonaną Usługę zostanie pomniejszona o wpłacony Zadatek. Usługodawca zastrzega sobie prawo do wprowadzenia tymczasowych promocji, bonów podarunkowych czy pakietów zabiegów. Zasady dotyczące ich zakupu oraz czasu trwania, zostaną uregulowane w odrębnym regulaminie.

 

§ 8 

Standardy pracy Gabinetu

 

Usługodawca oświadcza, że pracownicy są odpowiednio przeszkoleni do pracy na zajmowanym przez nich stanowisku, jak również posiadają wszelkie wymagane certyfikaty, atesty i zezwolenia na pracę w charakterze odpowiadającym ich stanowisku. Pracownik przed przystąpieniem do Zabiegu, obowiązany jest sprawdzić stan swojego stanowiska pracy i zadbania o posiadanie zapasu materiałów jednorazowych 

i ochronnych oraz wysterylizowanych narzędzi. Pracownik, przed przystąpieniem do Zabiegu, jest obowiązany do dokonania dezynfekcji stanowiska, rąk i przedramion do wysokości łokci oraz narzędzi wielokrotnego użytku. Te same czynności pracownik wykonuje w czasie zabiegu, jeśli przerywa jego ciągłość oraz po zakończeniu Zabiegu.

Pracownicy Salonu są zobowiązani do wykonywania zalecanych badań zdrowotnych w celu wyeliminowania wszelkich chorób, infekcji, schorzeń i dolegliwości, które mogłyby narazić Klientów na uszczerbek na zdrowiu lub przenieść się na Klientów. Pracownicy Salonu z otwartymi ranami i skaleczeniami lub sączącymi się zmianami skórnymi, niedającymi się właściwie zabezpieczyć przed kontaktem z ciałem Klienta, są wyłączani od świadczenia usług do czasu całkowitego usunięcia powyższych odstępstw. W przypadku niekontrolowanego zranienia Klienta podczas Zabiegu, Zabieg jest natychmiastowo przerywany, a miejsce zranienia jest niezwłocznie myte, dezynfekowane i zabezpieczane sterylnym opatrunkiem stosownym do skali zranienia. Przerwany zabieg jest dokańczany w dogodnym dla Klienta terminie, bez dodatkowej opłaty, po wcześniejszym uzgodnieniu terminu i wyłącznie po całkowitym wyleczeniu.

 

§ 9 

Obowiązki Usługodawcy

 

Usługodawca przed wykonaniem Zabiegu jest obowiązany: przeprowadzić z Klientem wywiad dotyczący jego stanu zdrowia, w związku z ust. 1 § 8 niniejszego Regulaminu wizyt, odebrać od Klienta pisemne oświadczenie o stanie zdrowia, do przedstawienia Klientowi ewentualnych skutków ubocznych, przeciwwskazań do wykonania Zabiegu oraz zaleceń po zabiegowych, do przestrzegania zasad higieny i bezpieczeństwa podczas wykonywania Usług, do dezynfekowania lub sterylizowania wykorzystywanych narzędzi.

 

§ 10 

Reklamacje

 

Klient ma prawo do złożenia reklamacji sposobu wykonania Zabiegu/Usługi lub jego efektów. Do zgłoszenia reklamacji konieczne jest udowodnienie wykonania Zabiegu 

w Salonie Kosmetycznym  w dowolnej formie. 

Prawidłowo złożona reklamacja powinna zawierać dane osobowe Klienta umożliwiające jego identyfikację oraz zapewnienie kontaktu, oraz opis przyczyny reklamacji wraz z zakresem żądań.

Reklamacje składa się w formie pisemnej. Usługodawca rozpatrzy reklamację w ciągu maksymalnie 14 dni od jej przyjęcia i poinformuje Klienta o jej rozpatrzeniu na podane w tym celu dane kontaktowe. 

 

§ 11 

Dane osobowe

 

Dane osobowe Klienta przetwarzane są zgodnie z treścią i w celach wskazanych w klauzuli informacyjnej, z którą Klient zapoznaje się podczas pierwszej wizyty w Gabinecie. 

 

§ 12 

Postanowienia końcowe

 

Każdy Klient ma prawo wglądu do Regulaminu wizyt, cennika i certyfikatów, na które powołuje się Usługodawca.

Za wszelkie uszkodzenia wyposażenia Salonu Kosmetycznego, Klienci odpowiadają bez ograniczeń zgodnie z art. 415 kodeksu cywilnego. Za uszkodzenia spowodowane przez osoby niepełnoletnie odpowiedzialni są ich ustawowi przedstawiciele.

Usługodawca zastrzega sobie prawo do zmian w Regulaminie wizyt i poinformowania o nich Klienta przed zapisem na wizytę, z ważnych przyczyn to jest np.: zmiany przepisów prawa, zmiany sposobów płatności, zmiany w świadczeniu usług – w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu. Nowy regulamin wchodzi w życie z dniem wywieszenia go w Salonie Kosmetycznym. Aktualny Regulamin wizyt jest wywieszony i dostępny w Saonie w miejscu widocznym i dostępnym dla Klientów. 

Do umów zawartych przed dniem wejścia w życie zmian Regulaminu wizyt obowiązują postanowienia obowiązujące w chwili zawierania tych umów. Wszelkie spory wynikające ze świadczonych Usług winny być w pierwszej kolejności rozwiązywane polubownie. W przypadku niedojścia do porozumienia spory będą rozstrzygane przez sąd właściwości ogólnej. 

Jeżeli którekolwiek z postanowień niniejszego regulaminu zostałoby uznane za nieważne, niezgodne z przepisami prawa lub niewykonalne zostanie ono wyłączone z postanowień niniejszego regulaminu, które to w dalszym ciągu będą obowiązywać w najszerszym, dopuszczalnym przez prawo zakresie.

Niniejszy Regulamin wizyt obowiązuje od  01.01.2023.

bottom of page